แสดงผล รายการ/หน้า
หนังสือรายละเอียด
CALL NO. 200.3 พ174 2548
ชื่อเรื่อง พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548.
ลักษณะ (12), 623 หน้า ; 21 ซม.
เรื่องย่อ รวบรวมคำศัพท์ศาสนารวมอยู่หลายศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ, ศาสนายิว-คริสต์, ศาสนาอิสลาม, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาเชน, ศาสนาสิข ชินโต และศาสนาโบราณ, ปรัชญาศาสนา และปรัชญาสังคม (ศัพท์ศาสนา) โดยได้แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมศัพท์ใหม่ในแต่ละศาสนารวม 166 คำ จัดเรียงคำศัพท์ตามลำดับอักษร A-Z ท้ายเล่มมีคำเทียบไทย-อังกฤษ จัดเรียง ก-ฮ.
ISBN 9749588339
หัวเรื่องศาสนา - - พจนานุกรม.
ชื่อเพิ่มราชบัณฑิตยสถาน.
สถาบันที่ทำรายการ มบ.
MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
32498002554291อ 200.3 พ174 2548 หนังสืออ้างอิงภาษาไทย (ห้อง 506) ชั้น 5/5th Floorสำนักหอสมุด/LibraryREFตรวจสอบที่ชั้น 
32498002554283อ 200.3 พ174 2548 ฉ. 2หนังสืออ้างอิงภาษาไทย (ห้อง 506) ชั้น 5/5th Floorสำนักหอสมุด/LibraryREFตรวจสอบที่ชั้น 
32498002582573อ 200.3 พ174 2548 ฉ. 3หนังสืออ้างอิงภาษาไทย (ห้อง 506) ชั้น 5/5th Floorสำนักหอสมุด/LibraryREFตรวจสอบที่ชั้น